OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pravidlá a podmienky

Ochrana osobných údajov

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovaného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú. Psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby – e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o mene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ Zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácii, ktoré správca alebo spracovávateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi. A to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácii, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Komu udeľujete súhlas

Súhlas so spracovaním Vašich údajov udeľujete Ľubici Šabíkovej Bio STREAM, IČO: 47109165 so sídlom v Červenom Hrádku 221, 951 82, ktorá prevádzkuje e-shop, spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Aké údaje budeme spracovávať?

Osobné údaje poskytnuté užívateľom e-shopu pri registrácii. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), účtovné a platobné údaje ( IČO, DIČ, číslo účtu). Tieto údaje sú potrebné na objednanie a dodanie tovaru a vedenie účtovníctva. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy. Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania kúpnej zmluvy uzatvorenej pri zadaní objednávky a desať rokov potom.

Potvrdením objednávky v e-shope, vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaní urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi e-shopu.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, či Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonávanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov.

Ochranu a zabezpečenie všetkých osobných údajov berieme vážne

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok e-shopu, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností. Výnimkou je len poskytnutie nevyhnutných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobitných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.