EURÓPSKÁ AROMATERAP. ÚNIA

Stanovy občanského sdružení The Organic Aromatherapy Association

Stanovy občanského sdružení The Organic Aromatherapy Association (European Union)

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Občanské sdružení The Organic Aromatherapy Association

(European Union)

(dále jen „sdružení") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má sídlo v Praze 5, 15500, Kettnerova 12/2056


Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  zdravého životního stylu, kteří propagují (popularizují) používání přírodních látek k  podpoře zdraví a vitality, oddálení stárnutí organizmu, zlepšení kvality života a ochrany (u) přirozených zdrojů těchto látek.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou: 
a) : poskytování poradenství, vzdělávání a osvěty v oboru aplikace a rozvoji užívání přírodních rostlinných aktivních látek v péči o zdraví a zvyšování kvality života.


b) Provádění kontrol a testů éterických olejů ve spolupráci s nezávislými laboratořemi a vydávání certifikátů kvality pro žadatele.


Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a)   školící a vzdělávací (přednášky, semináře, kurzy)

b)   osvětová, poradenská, konzultační

c)   sponzorská, vydavatelská, autorská


Čl.  5
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5. Člen sdružení má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

6. Člen sdružení je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy,

  • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

  • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

  • Jednat v oblastech činnosti se vší odpovědností a profesionalitou


Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.


Čl. 7 
Orgány sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)   schválila případné změny stanov,

b)   zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,

c)   schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)    určila koncepci činnosti sdružení na další období,

e)   stanovila výši členských příspěvků,

f)   schválila rozpočet sdružení na příští období,

g)    zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,

h)    rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

5. Jménem sdružení jedná předseda.

Čl. 8 
Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.

3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.


Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne .... Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.